สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

ข่าวสารสภาคริสตจักร

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561 การเตรียมการพันธกิจการประกาศและเก็บเกี่ยวครั้งยิ่งใหญ่ในกรุงเทพและปริมณฑล ดำเนินการจัดงานร่วมกันของคณะกรรมการประงานคริสตจักรโปรเตสแตนท์แห่งประเทศไทย (กปท.) องค์การ Billy Graham Evangelistic Association(BGEA) และ คณะกรรมการเพื่อการประกาศและเพิ่มพูนคริสตจักร (กปพ.) เป้าหมายที่จะนำคนไทยมารู้จักกับพระเจ้า ผ่านการประกาศข่าวประเสริฐในหลากหลายรูปแบบ ณ อาคารสภาคริสตจักรฯ ชั้น 6 กรุงเทพฯ