สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

ข่าวสารสภาคริสตจักร

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2561 อาคารสภาคริสตจักรฯ ได้จัดอบรบฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพซ้อมหนีไฟ ณ อาคารสภาคริสตจักรฯ กทม.