สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

ข่าวสารสภาคริสตจักร

เมื่อวันที่ 11 เมษายน ค.ศ.2018 ฝ่ายบ้านและครอบครัวได้จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกพันธกิจบ้านและครอบครัว และรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส (อดีตผู้บริหารสภาคริสตจักรฯ อดีตผู้บริหารสถาบันโรงเรียน โรงพยาบาล หน่วยงานและกลุุ่มผู้อาวุโส(กลุ่มเรียนพระคัมภีร์/อธิษฐาน) เทศนา หัวข้อ "ครอบครัวมั่นคง" โดย ศาสนาจารย์มาริสา นิลกุล ผู้อำนวยการหน่วยงานศิษยาภิบาล ผู้นำนมัสการโดย ศาสนาจารย์ประสาทพร ตะริโย ผู้ช่วยผู้อำนวยการหน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์ ผู้กล่าวคำขอขมาผู้อาวุโส โดย ศาสนาจารย์นันทรักษ์ ไชยบุญเรือง หัวหน้าฝ่ายบ้านและครอบครัว ในนามฝ่ายบ้านและครอบครัวขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนจัดเตรียมสถานที่และทุกท่านที่มาร่วมนมัสการพระเจ้า ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสืบไป