สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

ข่าวสารสภาคริสตจักร

เมื่อวันที่ 20 เมษายน ค.ศ.2018 สภาคริสตจักรฯ นมัสการระลึกบ้านและครอบครัว และรดน้ำดำหัวผู้บริหาร ผู้อาวุโส ณ ห้องนมัสการชั้น 4 กทม.