สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

ข่าวสารสภาคริสตจักร

ผป.สุรพงค์ มิตรกุล ประธานการประชุมเตรียมสมัชชาสภาคริสตจักรฯ ครั้งที่ 2 ได้นำการประชุมเพื่อติดตามงาน ในการประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย สมัยสามัญครั้งที่ 35 วันที่ 4 พฤษภาคม 2018 ณ ห้องประชุม อาคาร 75 ปี และ ห้องประชุม อาคารสภาคริสตจักรฯ โดยผ่าน VDO Conference