สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

ข่าวสารสภาคริสตจักร

วันที่ 9 มิถุนายน 2018 ณ อาคาร 75 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย จ.เชียงใหม่ หน่วยงานบุคลากรได้จัดนมัสการพระเจ้ามอบทุนการศึกษาให้แก่ บุตรของบุคลากรของสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติ ปลัดสภาคริสตจักรฯ เป็นผู้เทศนาและมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้