สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

ข่าวสารสภาคริสตจักร

อบรมระบบตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลผู้ใช้รับ สำหรับโรงพยาบาล โดยสำนักงานปลัดสำนักเลขาธิการ สภาคริสตจักรฯ วันที่ 22 มิถุนายน 2018 ณ อาคารสภาคริสตจักรฯ กรุงเทพฯ ฝ่ายสารสนเทศ หน่วยศิษยาภิบาล หน่วยงานบุคลากร และสำนักงานบริหารนโยบาลและแผน