สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

ข่าวสารสภาคริสตจักร

ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม ค.ศ.2018 สภาคริสตจักรได้จัด Mission and Asean days ณ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช