สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

ข่าวสารสภาคริสตจักร

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ.2018 ผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป ลาว