สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

ข่าวสารสภาคริสตจักร

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ.2018 มีประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยคริสเตียนระหว่างคณะกรรมการดำเนินงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย กับมหาวิทยาลัยคริสเตียน