สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

ข่าวสารสภาคริสตจักร

ระหว่างวันที่ 21 - 22 สิงหาคม ค.ศ.2018 ได้มีการประชุมแก้ไขข้อระเบียบข้อบังคับการบริหารหน่วยงานและสถาบันของสภาคริสตจักรในประเทศไทย และมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ค.ศ.2009 ฯ ห้องนมัสการชั้น 4 อาคารสภาคริสตจักรฯ กทม.