สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

ข่าวสารสภาคริสตจักร

ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม ค.ศ.2018 หน่วยงานบุคลากร สภาคริสตจักรฯ ได้จัดสัมมนาบุคลากรใหม่ของหน่วยงาน/สถาบันสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ณ ห้องนมัสการชั้น 4 อาคารสภาคริสตจักรฯ