สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

ข่าวสารสภาคริสตจักร

ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน ค.ศ.2561 สภาคริสตจักรฯ ได้มีการประชุมกรรมการอำนวยการสมัยสามัญครั้งที่ 2 ปี 2018 ณ ห้องนัสการ ชั้น 4 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย