สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

ข่าวสารสภาคริสตจักร

ระหว่างวันที่ 24 -25 กันยายน ค.ศ.2018 ฝ่ายบ้านและครอบครัว สภาคริสตจักรฯ ได้จัดสัมมนาการบ้านและครอบครัว หัวข้อ "หลักการให้คำปรีกษาครอบครัวคริสเตียน" ณ อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย กทม.