หน่วยงาน

สภาคริสตจักรในประเทศไทย
1). ฝ่ายบ้านและครอบครัว  (Office of Home & Family)

2). ฝ่ายจดหมายเหตุและประวัติศาสตร์  (Archives and History Department)

3). ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ  (Public Relations and Information Department)

4). ฝ่ายเอกสัมพันธ์  (CCT Office of the Policy Mangement)

5). ฝ่ายอาคารสำนักงานกรุงเทพฯ  (CCT Office Bangkok)

6). ฝ่ายอาคารอาคาร 75 ปี เชียงใหม่  (CCT Office Chiangmai)

7). หน่วยงานตรวจสอบบัญชีภายใน  (Internal Accounting and Auditing Unit)

8). หน่วยงานทรัพย์สิน  (Property Unit)

9). หน่วยงานบัญชีการเงิน  (Accounting and Finance Unit)

10). หน่วยงานสวัสดิการ  (Welfare Unit)

11). หน่วยงานบุคลากร  (Personnel Unit)

12). หน่วยงานเผยแพร่พระกิตติคุณ  (Evangelism Unit)

13). หน่วยงานพัฒนาและบริการสังคม  (Social Development and Service Unit)

14). หน่วยงานประทีปของไทย  (Lamp of Thailang)

15). หน่วยงานอนุชน  (Youth Unit)

16). หน่วยงานศิษยาภิบาล  (Pastoral Unit)

17). หน่วยงานสตรี  (Women's Unit)

18). หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์  (Christian Education and Literature Unit)

19). สำนักงานพันธกิจการศึกษา  (Education Ministry Unit)

20). สำนักงานพันธกิจการแพทย์  (Hospitals)