• 01.
  • 02.
  • 03.

มันธิว 5:14 THSV11

"ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้" https://www.bible.com/bible/174/MAT.5.14

ข่าวสารและการเคลื่อนไหว

ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย

การประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย สมัยสามัญครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 22-26 ตุลาคม 2018 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย

การประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย สมัยสามัญครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 22-26 ตุลาคม 2018 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย

การประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย สมัยสามัญครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 22-26 ตุลาคม 2018 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย

การประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย สมัยสามัญครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 22-26 ตุลาคม 2018 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

คลังรูปภาพและสื่อ

ข้อเสนอแนะ