มันธิว 5:14 THSV11

"ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้" https://www.bible.com/bible/174/MAT.5.14