1.1 บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลแมคคอมิค

1.2 ชื่อบัญชี นายเอกชัย สมณา และ/หรือ นางจีรนันท์ มัลลิกา

1.3 เลขที่บัญชี 731-232713-2

1.4 บันทึกหลักฐานการโอนเงิน หรือ ถ่ายรูปสลิปการโอนเงินให้ชัดเจน

ค่าสมัครจำนวน 500 บาท ต่อ 1 ท่าน