• รีทรีตบุคลากรหน่วยงานสภาคริสตจักรฯ ในหัวข้อ  "จงทำพันธบริการของท่านให้สำเร็จ"
  • สภาคริสตจักรในประเทศไทย
  • อาคาร 75 สภาคริสตจักรในประเทศไทย
  • รีทรีตบุคลากรหน่วยงานสภาคริสตจักรฯ ในหัวข้อ "จงทำพันธบริการของท่านให้สำเร็จ"
  • การปรเะชุมคณะกรรมกาอำนวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2014
  • อาคาร 75 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย

พระธรรมประจำวันที่ 24-09-2014

สาธุการแด่พระเจ้า พระบิดาแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา พระบิดาผู้ทรงความเมตตา พระเจ้าแห่งความชูใจทุกอย่าง พระองค์ผู้ทรงชูใจเราในการทุกข์ยากทั้งสิ้นของเรา เพื่อเราจะสามารถชูใจคนเหล่านั้น ที่มีความทุกข์ยากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยความชูใจ ซึ่งตัวเราเองได้รับจากพระเจ้า

2 โครินธ์ 1:3-4

Read more...

คำเทศนา

ติดสนิทกับพระเจ้า

ยอห์น 15:1-17
โดย: ศจ. วิลเลียม เจ. โยเดอร์

ผู้มีชีวิตที่ทรงคุณค่า

ลูกา 6:17-26
โดย: ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น

แนะนำคริสตจักร

คริสตจักรเบ็ธเอล

ชื่อ คริสตจักรเด่นพระพร
ที่อยู่ 470/4 หมู่ 3 ชุมชนบ้านสันป่าเลียง ซอยสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์  -
สังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่
สถาปนาเป็นคริสตจักร -

Read more...

คริสตจักรเบ็ธเอล

Posted in แนะนำคริสตจักร

คริสตจักรเบ็ธเอล

ชื่อ คริสตจักรเบ็ธเอล
ที่อยู่ 268(78) บ้านแป้น หมู่ 6 ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์  -
สังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่
สถาปนาเป็นคริสตจักร 
วันที่ 8 มกราคม ค.ศ.1895

มติทางคริสตจักรภาค                                 

          อนุมัติให้ตั้งเป็นคริสตจักรชื่อว่า คริสตจักรเบ็ธเอล ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม ค.ศ.1895

ศิษยาภิบาล

       1.หนานสุภา                             ค.ศ.1895

2. ศจ.ปัญญา ไชยวัณณ์              ค.ศ.1930-1937

3. ศจ.คำอ้าย ไชยวัณณ์               ค.ศ.1930-1940

4. ศจ.ปัญญา ไชยวัณณ์              ค.ศ.1941-1945

5. ศจ.เมืองใจ อินทะพันธุ์            ค.ศ.1947

6. นายมงคล ศรีเรือง                   ค.ศ.1966-1968  (รักษาการศิษยาภิบาล)

7. อาจารย์บุญญวัฒน์ มะโนปัน    ค.ศ.1988-1992

8. ศจ.สวาท วงศ์มาลา                ค.ศ.1995-1996

9. อาจารย์โยธิน คัมภีระ              ค.ศ.1996-2000

10. อาจารย์สราวุธ อินทะพันธุ์      ค.ศ.2000-2006

11. อาจารย์สรพงษ์ โพธาศรี        ค.ศ. 2007-2011

12. อาจารย์สราวุธ อินทะพันธุ์      ค.ศ.2011-ปัจจุบัน

ประวัติคริสตจักรโดยสังเขป

          พ่อครูหลวง และมิชชันนารี ได้นำพระกิตติคุณเข้ามาถึงบ้านแป้นในปี ค.ศ.1885 และทำการประกาศจนกระทั่งมีผู้รับเชื่อ และตั้งศูนย์ขึ้นที่ลำพูน ในปี ค.ศ.1891เมื่อเกิดชุมชนคริสเตียนบ้านแป้น มีมิชชันนารีและผู้นำคริสตจักรที่เชียงใหม่เข้ามาดูแล ในช่วงเริ่มต้นมีหนานสุภา บุตรชายของหนานอินต๊ะ มิชชันนารีส่งมาดูแลคริสเตียนที่บ้านแป้น ท่านแต่งงานกับนางแสงหล้า (เจ้าแสงหล้า ณ ลำพูน) จากการประกาศของหนานสุภามีผู้รับเชื่อใหม่ เช่น น้อยเป็ง ต้นตระกูล เลิศพฤกษ์ น้อยอินทนนท์ ต้นตระกูล กันนาวา และนายใจยานะ ต้นตระกูล ไชยาพันธุ์ เป็นต้น

            เมื่อชุมชนขยายทางคริสตจักรได้ขอตั้งให้เป็นคริสตจักรเมื่อวันที่ 8 มกราคม ค.ศ.1895 เรียกว่า คริสตจักรเบ็ธเอลโดยมี ศจ.โรเบิร์ต เออร์วิน มิชชันนารีสถานีมิชชันลำพูน และ ศจ.โฮเวิร์ด แคมป์เบลล์ มิชชันนารีจากเชียงใหม่ มาเป็นผู้ประกอบพิธี และมีการสถาปนาหนานสุภา เป็นศาสนาจารย์และแต่งตั้งเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักร มีสมาชิกผู้ใหญ่ 86 เด็ก 10 คน มี เฒ่าแก่ (Elder) 5 คน

            ศจ.สุภา อินทะพันธ์ เสียชีวิตปี ค.ศ.1900 ผู้อภิบาลคนต่อมาคือ ศจ.ปัญญา ไชยวัณณ์                         ศิษยาภิบาลคริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ ในปี ค.ศ.1902 คริสตจักรมีสมาชิก 124 คน ผู้รับเชื่อใหม่ 5 คน เปิดสอนโรงเรียนของคริสตจักรในปี ค.ศ.1914 ได้สร้างโบสถ์หลังแรก ต่อมาในปี ค.ศ. 1927 สร้างโบสถ์หลังที่สองอาคารโบสถ์ได้ใช้เป็นที่สอนหนังสือด้วย ในปี ค.ศ.1922 อาจารย์เอ็มมา ฟรีแมน ได้ออกจากลำพูนงานด้านโรงเรียนจึงหยุดชะงัก ประมาณปี ค.ศ.1930 นายเมืองดีและนายเมืองใจ อินทะพันธ์ สองพี่น้องได้ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านจึงเสนอให้เปิดโรงเรียนขึ้นใหม่ ชื่อว่า โรงเรียนคริสเตียนอำนวย สอนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้สถานที่โบสถ์เป็นที่เรียนที่สอนจนกระทั่งถึงช่วงสงครามโลกโรงเรียนนี้ปิดลง และทำการเปิดใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ.1948 ชื่อว่า โรงเรียนเบ็ธเอลวิทยา และปิดลงในปี ค.ศ. 1953 เนื่องจากขาดทุนทรัพย์สนับสนุน

            การอภิบาลตั้งแต่ปี ค.ศ.1930-1937 ศจ.ปัญญา ไชยวัณณ์ เป็นผู้อภิบาล จากนั้น ค.ศ.1930-1940 ศจ.คำอ้าย ไชยวัณณ์ และในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปี ค.ศ.1941-1945 ศจ.ปัญญา ไชยวัณณ์ ได้เป็นผู้อภิบาล และได้รับผลกระทบจากสงคราม ต่อมาเมื่อสงครามสงบ ในปี ค.ศ.1947 ทางคริสตจักรได้ขอให้ ศจ.เมืองใจ อินทะพันธุ์ มาเป็นศิษยาภิบาล ในปี ค.ศ. 1964 ผป.ประสิทธิ์ สถิตย์พร เป็นผู้นำคริสตจักร ได้รับนายมงคล ศรีเรือง มาเป็นรักษาการศิษยาภิบาลตั้งแต่ปี ค.ศ.1966-1968 จากนั้นคริสตจักรว่างเว้นศิษยาภิบาลถึง 20 ปี และในปี ค.ศ.1988 จึงได้รับอาจารย์บุญญวัฒน์ มะโนปัน มาเป็นศิษยาภิบาล จนครบวาระปี ค.ศ.1992 ต่อมาได้มีศิษยาภิบาลอีก 4 คนคือ ศจ.สวาท วงศ์มาลา ปีค.ศ.1995-1996 อาจารย์โยธิน คัมภีระ ค.ศ.1996-2000 อาจารย์สราวุธ อินทะพันธุ์ ค.ศ.2000-2006 อาจารย์สรพงษ์ โพธาศรี และค.ศ. 2007-2011 อาจารย์สราวุธ อินทะพันธุ์ ค.ศ.2011-ปัจจุบัน

เอกสารอ้างอิง

1.             บทความ บ้านของพระเจ้า : คริสตจักรเบ็ธเอล เขียนโดย ผป.ดร.ประสิทธิ์ พงศ์อุดม. ข่าวคริสตจักร ปีที่ 81 ฉบับที่ 751 มกราคม 213, หน้า 13-18.

หมายเหตุ รวบรวมและจัดทำโดย  จันทร์แรม  ชัยศรี   บรรณาธิการเว็บไซต์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย