ข่าวคริสตจักรภาค/คริสตจักรท้องถิ่น

สถาปนาผู้ปกครองและแต่งตั้งคณะต่างๆ 

คริสตจักรฟาร์มสัมพันธกิจ 

อนุชนคริสตจักรภาคที่ 2 เชียงราย