ข่าวคริสตจักรภาค/คริสตจักรท้องถิ่น

การบูรณะ ซ่อมแซมคริสตจักรภาคที่ 2 

สถาปนาผู้ปกครองและแต่งตั้งคณะต่างๆ 

คริสตจักรฟาร์มสัมพันธกิจ