ข่าวหน่วยงาน สถาบันต่างๆ

อ่านข่าวทั้งหมด...

ข่าวพันธกิจคริสตจักรภาค / คริสตจักรท้องถิ่น

อ่านข่าวทั้งหมด...

วารสารข่าวคริสตจักร

ห้องชั้นบน

สานสัมพันธ์

ติดต่อสภาคริสตจักร

328 ถนนพญาไท (เชิงสะพานหัวช้าง)
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2214-6000
โทรสาร : 0-2214-6012

อาคาร 75 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย
29 ถ.รัตนโกสินทร์
ต.วัดเกต อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053-244381
โทรสาร : 053-244385 ต่อ 404