สภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ
อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย
328 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-2214-6000
แฟกซ์: 0-2214-6010

สภาคริสตจักรในประเทศไทย เชียงใหม่
อาคาร 75 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย
(ศูนย์พันธกิจภาคเหนือ)
ถ.รัตนโกสินทร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร: 0-5324-4381
แฟกซ์: 0-5324-4382