หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์ สภาคริสตจักรฯ

1. ปลูกฝังประชากรของพระเจ้าให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความเชื่อศรัทธา มีความรักและการยึดมั่นในพระวจนะของพระเจ้า
2. ผลิตและส่งเสริมการใช้บทเรียน ตำรา หลักสูตรคริสเตียนศึกษาและวรรณกรรมคริสเตียน ภายใต้สำนักพิมพ์สุริยบรรณ และร้านสุริยบรรณบุ๊คสโตร์
3. ส่งเสริมและสนับสนุนคริสตจักร สถาบัน ในการทำพันธกิจ คริสเตียนศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4. เสริมสร้าง พัฒนาความเชื่อและศักยภาพผู้สอนคริสเตียนศึกษา ผู้นำในคริสตจักรและสถาบันเพื่อรับใช้อย่างเกิดผล


โครงสร้างการบริหารหน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์ สภาคริสตจักรฯ

...


ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Facebook : https://www.facebook.com/CEDLCNX/
  อาคาร 75 ปีสภาคริสตจักรในประเทศไทย 29/1 ถนนรัตนโกสินทร์ ต.วัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  โทร. 053-244381-2 ต่อ 102

  ดาวน์โหลดเอกสาร :เอกสารหน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์