หน่วยงานตรวจสอบบัญชีภายใน
  หน่วยงานตรวจสอบบัญชีภายใน เป็นหน่วยงานภายใต้คณะผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทยโดยมีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของคริสตจักรภาค หน่วยงาน สถาบันในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทยและมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ตามระเบียบข้อบังคับการบริหารหน่วยงานและสถาบันของสภาคริสตจักรในประเทศไทย


วัตถุประสงค์ของหน่วยงานตรวจสอบบัญชีภายใน สภาคริสตจักรในประเทศไทย

1. จัดให้มีการตรวจสอบบัญชีของหน่วยงานและสถาบัน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
2. จัดให้มีการตรวจสอบบัญชีภายใน และควบคุม ดูแล การจัดหา จัดเก็บรายได้ การใช้จ่าย เพื่อรักษาผลประโยชน์จากบรรดาทรัพย์สินของทุกหน่วยงานและสถาบันในสังกัดสภาฯ
3. เสนอรายงาน วิเคราะห์ปัญหา เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเงินของหน่วยงานและสถาบันในสังกัดสภาฯ
  ดาวน์โหลดเอกสาร :เอกสารหน่วยงานตรวจสอบบัญชีภายใน