สถาบันการศึกษาที่อยู่ภายใต้คณะผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย

โรงเรียนภาษายูเนี่ยน

  โรงเรียนภาษายูเนี่ยน (Union Language School) ชื่อย่อว่า ULS. ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1955 โดยคณะมิชชั่น 4 คณะได้แก่ America Baptist Mission, American Presbyterian Mission , SouthernBaptist Mission และ Disciple Mission ในปี 1970 สาวกของพระเยซู ในปี 1970 , Oversea MissionFellowship ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการของโรงเรียน ULS โรงเรียนภาษายูเนี่ยนได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการกับกระทรวงศึกษาธิการในปี 1965


วัตถุประสงค์

  โรงเรียนสอนภาษายูเนี่ยนมีวัตถุประสงค์ที่จะสอนภาษาไทยให้แก่มิชชันนารี และชาวต่างชาติทั้งการพูด อ่านและเขียน ซึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนได้สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตของคนไทย เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการทำพันธกิจการรับใช้และการใช้ชีวิตในประเทศไทย


โครงสร้างการบริหารโรงเรียนภาษายูเนี่ยน

...


  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ชั้น 7 328 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400