สถาบันการศึกษาที่อยู่ภายใต้คณะผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย
...
โรงเรียนคริสเตียนเยอรมัน
  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : https://cdsc.ac.th/
  Facebook : https://www.facebook.com/cdsc.ac.th/
  83/1 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
  โทรศัพท์ 053-816624 โทรสาร 053-816270
  อีเมล: info@cdsc.ac.thเกี่ยวกับโรงเรียนคริสเตียนเยอรมัน

  โรงเรียนคริสเตียนเยอรมันเชียงใหม่เป็นโรงเรียนนานาชาติในระบบ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากBLI (Bund-Länder-Inspektion( หน่วยทางการศึกษาของประเทศเยอรมนี ซึ่งมีรอบการประเมินคุณภาพ
  ภายนอกทุกๆ 5 ปี และนับตั้งแต่โรงเรียนได้รับผลการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้แทนจากสมศ. ในวันที่ 10-12 มีนาคม 2553 และโดยองค์กร BLI (Bund-Länder-Inspektion(ซึ่งเป็นหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกของรัฐบาลเยอรมัน ในปี 2551(2008( และ ในเดือนกันยายน-ตุลาคม 2556 แล้วนั้น ทางโรงเรียนก็ได้มีการทบทวนผลการตรวจเยี่ยมและเตรียมแผนดำเนินการ ปรับปรุง และพัฒนาทุกด้านเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับครู นักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรทุกระดับของโรงเรียน เพื่อพร้อมรับการประเมินรอบ 3 ปีงบประมาณ 2554-2558 และรับประเมินการประกันคุณภาพภายในจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(สช.)