...

ศูนย์สร้างสาวกเพื่อการประกาศและบุกเบิกคริสตจักร
  ศูนย์สร้างสาวกเพื่อการประกาศและบุกเบิกคริสตจักร จังหวัดอุดรธานี จัดตั้งขึ้นเพื่อประกาศข่าวประเสริฐขององค์พระผู้เป็นเจ้าและบุกเบิกคริสตจักรทั่วประเทศไทย โดยมีหน้าที่หลักคือ ให้ความรู้ความเข้าใจ หลักการ แนวทาง ตลอดจนวิธีการต่าง ๆ ในการประกาศข่าวประเสริฐและการติดตาม เลี้ยงดูฟูมฟักแก่ผู้เชื่อใหม่และเก่าให้มีความเข้มแข็ง ด้านวิญญาณจิต มีใจกระตือรือร้นในการขยายแผ่นดินขององค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสภาคริสตจักรในประเทศไทยและคริสตจักรเพรสไบทีเรียนแห่งเกาหลี (Presbyterian Church of Korea : PCK) เพื่อเป็นสถานที่ที่จะสร้างสาวกที่มีประสิทธิภาพจริง ให้ออกไปประกาศพระกิตติคุณ บุกเบิกและก่อตั้งคริสตจักรทั่วประเทศไทย ในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ดำเนินงานตอบสนองนโยบายของสภาคริสตจักรในประเทศไทย


คณะกรรมการศูนย์สร้างสาวกเพื่อการประกาศและบุกเบิกคริสตจักร วาระ 2019 - 2022


...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ

...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ
...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ
...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ


พันธกิจหลักของศูนย์สร้างสาวกเพื่อการประกาศและบุกเบิกคริสตจักรฯ

1. พันธกิจคริสตจักร :
  เพื่อเป็นสถานที่สำหรับการจัดประชุม การจัดอบรม การจัดสัมมนาผู้นำคริสตจักรให้กับเด็ก อนุชน สตรี มัคนายก ผู้ปกครอง และศิษยาภิบาลในคริสตจักรภาคที่ 13 และสภาคริสตจักรในประเทศไทย

2. พันธกิจการบุกเบิกคริสตจักร :
  เพื่อจัดการอบรมเสริมสร้างสาวกสำหรับการประกาศพระกิตติคุณ ในการบุกเบิกและก่อตั้งคริสตจักรขึ้นใหม่ในพื้นที่คริสตจักรภาคที่ 13 และจังหวัดที่ยังไม่มีคริสตจักรของสภาคริสตจักรในประเทศไทย

3. พันธกิจการบริการชุมชน :
  เพื่อเป็นสถานที่สำหรับการให้บริการชุมชนในด้านต่างๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นวิชาการต่างๆ เช่น วิชาโภชนา แม่บ้าน วิชาตัดเย็บเสื้อผ้า วิชาเสริมสวย วิชาดนตรีไทย – สากล วิชาการกีฬาและสันทนาการ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาอิเลคทรอนิคและวิชาการอื่นๆตามความเหมาะสม

4. พันธกิจมิชชั่นต่างประเทศ :
  เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานกับคริสตจักร องค์การต่างประเทศ ในการอบรม การศึกษาดูงาน การเยี่ยมเยียน และการสนับสนุนซึ่งกันและกันในการฝึกอบรมแก่ผู้นำและสมาชิกคริสตจักรทั้งในและต่างประเทศทุกระดับ


โครงสร้างการบริหารศูนย์สร้างสาวกเพื่อการประกาศและบุกเบิกคริสตจักร

...


ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  153 ม.11 ถนนมิตรภาพอุดร-หนองคาย บ้านท่าตูม ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี 41000
  โทรศัพท์ 042-266464
  อีเมล: churchplantcct@gmail.com