ศูนย์การศึกษาคริสเตียนไทย เกาหลี
พันธกิจหลักของศูนย์การศึกษาคริสเตียนไทย เกาหลี

1. พันธกิจการพลิกฟื้นคริสตจักร
2. พันธกิจการบริการชุมชุน
3. พันธกิจการอบรมผู้น าเพื่อการเพิ่มพูนคริสตจักร
4. พันธกิจต่างประเทศ