บ้านพักกรุงเทพคริสเตียน
  สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีการให้บริการด้านห้องพัก ห้องอาหาร และห้องประชุม สำหรับผู้รับใช้พระเจ้า มิชชันนารีทั้งในและต่างประเทศ คริสตจักร หน่วยงาน สถาบันและบุคลากรของสภาคริสตจักรในประเทศไทย ด้วยมิตรไมตรีและบรรยากาศของครอบครัวคริสเตียน ดังนี้บ้านพักกรุงเทพคริสเตียน

  ให้บริการห้องพัก ห้องอาหารและห้องประชุม ประกอบด้วย ห้องพักจำนวน 62 ห้อง ห้องประชุมความจุผู้เข้าร่วมประชุมมากถึง 100 ท่าน ห้องอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น บริการซักรีดบริการอินเตอร์เน็ต ห้องออกกำลังกาย ห้องขายของที่ระลึกและหัตถกรรมต่าง ๆ เป็นต้น


  วัตถุประสงค์ของบ้านพักกรุงเทพคริสเตียน

1. เพื่อให้การรับรองและอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับใช้พระเจ้า มิชชันนารีที่ทำงานร่วมกับสภาคริสตจักรในประเทศไทย รวมถึงบุคลากรของสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยให้บริการห้องพักที่สะอาด สะดวกสบาย ปลอดภัยท่ามกลางบรรยากาศแหงมิตรไมตรีที่อบอุ่น และความรักแบบครอบครัวเดียวกันในพระคริสต์ตลอดช่วงระยะเวลาที่พำนักในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อให้การรับรองและอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับใช้พระเจ้า มิชชันนารีจากคณะอื่นๆ องค์กรคริสเตียนและบุคคลทั่วไป ที่มีความต้องการด้านที่พัก
3. เพื่อเผยแพร่งานประกาศพระกิตติคุณและพันธกิจต่าง ๆ ของคริสเตียนในประเทศไทยให้กับผู้ที่มาใช้บริการ
4. เพื่อให้บริการ ห้องอาหาร ห้องประชุมสัมมนา แก่กลุ่มคณะต่าง ๆ และบุคคลทั่วไป


  คณะกรรมการบ้านพักกรุงเทพคริสเตียน วาระ 2019 - 2022


...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ

...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ
...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ
...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ


  ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Website : https://www.sscthailand.org/
  328/1 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
  โทร 02-2150628-9 โทรสาร 02-2144291
  อีเมล: scct_2@hotmail.com