ฝ่ายบ้านและครอบครัว
  พันธกิจบ้านและครอบครัว ได้รับการอนุมัติให้แยกโครงสร้างออกจากหน่วยงานสตรี ตามตามมติ ที่ ผ.ส.194/2013 “อนุมัติให้แยกโครงสร้างฝ่ายบ้านและครอบครัวออกจากหน่วยงานสตรี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2013” และอยู่ภายใต้สานักเลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย


โดยมีกรอบการทำงานดังนี้

1) เพื่อป้องกันปัญหาครอบครัว โดยการอภิบาลครอบครัวคริสเตียนให้มีจุดยืนในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามพระวจนะ
2) เพื่อแก้ไขปัญหาและเยียวยารักษา คนที่ได้รับบาดแผลซึ่งเกิดจากปัญหาครอบครัวฟื้นฟูครอบครัวให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ


โครงสร้างการบริหารฝ่ายบ้านและครอบครัว

...
ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  อาคาร 75 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย 29/1 ถนนรัตนโกสินทร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  โทร. 053-244381-2

  ดาวน์โหลดเอกสาร :เอกสารฝ่ายบ้านและครอบครัว