ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ฝ่ายสารสนเทศ สภาคริสตจักรในประเทศไทย อยู่ภายใต้สำนักเลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 งานหลัก ได้แก่ งานระบบสารสนเทศ งานระบบเครือข่ายและการสื่อสาร และงานบริการเทคนิค


  ฝ่ายสารสนเทศ สภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้สนับสนุนงานด้านเทคโนโลยี และสารสนเทศของสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีหน้าที่ดูแล รับผิดชอบในการพัฒนา ออกแบบ ติดตั้ง และปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้บริการฝึกอบรมส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรหน่วยงาน และสถาบันต่างๆ สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย


โดยมีพันธกิจ ดังนี้

1) วางแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสภาคริสตจักรในประเทศไทย
2) วางแผนและพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภาคริสตจักรในประเทศไทย ให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3) พัฒนาระบบการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงรุก
4) พัฒนาศักยภาพด้านบุคลากรหน่วยงาน และสถาบันต่างๆ สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดาวน์โหลดเอกสาร :เอกสารฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ