สำนักงานเอกสัมพันธ์และแผนตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์
  ฝ่ายเอกสัมพันธ์ สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสนับสนุนนโยบายของสภาคริสตจักรในประเทศไทยในการเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรสากล โดยการเสริมสร้างและการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาคริสตจักรในประเทศไทย คริสตจักรคู่มิตรและองค์กรคู่มิตร


ลักษณะพันธกิจของฝ่ายเอกสัมพันธ์

1) ความสัมพันธ์กับคริสตจักรหรือองค์กรคู่มิตร
  1.1) การบันทึกความเข้าใจร่วมกันกับคริสตจักรหรือองค์กรคู่มิตรรายใหม่(บันทึกความเข้าใจ : MOU)
  1.2) การทบทวนและแก้ไขบันทึกความเข้าใจร่วมกันกับคริสตจักรและองค์กรคู่มิตรรายเก่า เนื่องจากข้อตกลงบางอย่างมีข้อจำกัดและไม่สามารถเป็นไปตามที่บันทึกไว้ใน MOU ฉบับเก่า จึงมีการทบทวน
2) การดูแลภราดรผู้ร่วมงานชาวต่างประเทศและครอบครัว สภาคริสตจักรในประเทศไทยได้รับการจัดสรรส่วนแบ่ง (Quota) สำหรับภราดรจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในการเข้าร่วมทำพันธกิจกับสภาคริสตจักรในประเทศไทย
3) การจัดประชุมภราดรผู้ร่วมงาน (Retreat ) : เพื่อให้ภราดรทุกคนจากทุกคณะองค์กรได้มีโอกาสพบปะและรับฟังนโยบายสภาคริสตจักรในประเทศไทย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน
4) อาสาสมัครคริสเตียนในประเทศไทย (Christian Volunteer in Thailand : CVT)
5) งานอื่นๆ
  5.1) ส่งเงินบำรุงค่าสมาชิกเพื่อสนับสนุนองค์กรคริสตจักร
  5.2) จัดทำหนังสือขอบคุณเพื่อตอบรับการถวายเงินสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศที่ถวายเพื่อสนับสนุนพันธกิจต่าง ๆ ของสภาคริสตจักรในประเทศไทย
  5.3) ร่างจดหมายไปยังองค์กรหรือคริสตจักรคู่มิตรเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อขอการอธิษฐานเผื่อ เป็นต้น  ดาวน์โหลดเอกสาร :เอกสารฝ่ายเอกสัมพันธ์