...

หน่วยงานเผยแพร่พระกิตติคุณสภาคริสตจักรในประเทศไทย
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานเผยแพร่พระกิตติคุณ สภาคริสตจักรในประเทศไทย

1) สนับสนุนและส่งเสริมให้คริสเตียนทุกคนรู้จักการเผยแพร่พระกิตติคุณ
2) สนับสนุนและส่งเสริมด้านคริสเตียนศึกษาทั้งในคริสตจักรและสถาบัน
3) สนับสนุนและส่งเสริมให้คริสเตียนและบุคคลทั่วไป ศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ทางไปรษณีย์และสื่อต่าง ๆ


โครงสร้างการบริหารงานหน่วยงานเผยแพร่พระกิตติคุณ สภาคริสตจักรในประเทศไทย


...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ

...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ
...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ
...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ

ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Facebook : https://www.facebook.com/cct.evangelism/
  อาคาร 75 ปีสภาคริสตจักรในประเทศไทย 29/1 ถนนรัตนโกสินทร์ ต.วัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  โทร. 053-244381-2 ต่อ 302, 303 โทรสาร (053) 244-381
  อีเมล: cct_evangelism@yahoo.com
  ดาวน์โหลดเอกสาร :เอกสารหน่วยเผยแพร่พระกิตติคุณ