...

หน่วยงานประทีปของไทย
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานประทีปของไทย สภาคริสตจักรในประเทศไทย

1) สนับสนุนและส่งเสริมให้คริสเตียนทุกคนรู้จักการเผยแพร่พระกิตติคุณ
2) สนับสนุนและส่งเสริมด้านคริสเตียนศึกษาทั้งในคริสตจักรและสถาบัน
3) สนับสนุนและส่งเสริมให้คริสเตียนและบุคคลทั่วไป ศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ทางไปรษณีย์และสื่อต่าง ๆ


โครงสร้างการบริหารหน่วยงานประทีปของไทย สภาคริสตจักรในประเทศไทย


...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ

...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ
...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ
...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ

ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่

  Facebook : https://www.facebook.com/lampofthailand/
  อาคาร 75 ปีสภาคริสตจักรในประเทศไทย29/1 ถนนรัตนโกสินทร์ ต.วัดเกตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  โทร. 053-244381-2 ต่อ 417,421 โทรสาร (053) 244-381 (ต่อ 419)
  อีเมล: lamp_thailand@yahoo.com
  ดาวน์โหลดเอกสาร :เอกสารหน่วยงานประทีปของไทย