พันธกิจอภิบาลชีวิตคริสเตียน
พันธกิจอภิบาลชีวิตคริสเตียน

  มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมบทบาทของสตรี เยาวชน และครอบครัวคริสเตียน ในการเป็นพยานของพระเยซูคริสต์ รวมทั้งจัดให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ในการรับใช้พระเจ้า


ประกอบด้วยหน่วยงาน 3 หน่วยงาน ดังนี้

1. หน่วยงานศิษยาภิบาล
2. หน่วยงานสตรี
3. หน่วยงานอนุชน


กรรมการพันธกิจอภิบาลชีวิตคริสเตียน
(วาระการทำงาน 1 พฤษภาคม 2019 – 30 เมษายน 2023)


...
ศาสนาจารย์ ดร.ชุลีพรรณ ศรีสุนทร
(ประธาน)

...
ศาสนาจารย์ชาญวิทย์ สุขเกษมสกุล
...
ศาสนาจารย์ธีระกิจ สื่อสาร
ทดสอบข้อความ
...
ศาสนาจารย์สุรกิจ กมลรัตน์
ทดสอบข้อความ
...
ศาสนาจารย์สีแอ สุทธิสาร
ทดสอบข้อความ
...
ศาสนาจารย์วรรณา บุญทา
ทดสอบข้อความ
...
ศาสนาจารย์วีระยุทธ หัตถสรรเสริญ
ทดสอบข้อความ
...
ผู้ปกครอง ร.ท.ภก.พัฒนวิทย์ องค์เจริญ
ทดสอบข้อความ
...
ผู้อำนวยการสำนักงานศิษยาภิบาล
ทดสอบข้อความ