หน่วยงานบัญชีการเงิน สภาคริสตจักรในประเทศไทย
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานบัญชีการเงิน สภาคริสตจักรในประเทศไทย

1) ดูแลนโยบายการเงินการคลัง และการบัญชีของคริสตจักรภาค หน่วยงานและสถาบัน
2) จัดทำงบดุล และงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปีของสภาฯ
3) รวบรวมงบประมาณ และรายละเอียดประกอบการจัดทำงบประมาณประจำปีของสถาบันและหน่วยงาย เพื่อนำเสนอตามขึ้นตอนโครงสร้างการบริหารหน่วยงานบัญชีการเงิน สภาคริสตจักรในประเทศไทย


...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ

...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ
...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ
...
ทดสอบข้อความ
ทดสอบข้อความ


  ดาวน์โหลดเอกสาร :เอกสารหน่วยงานการบัญชี การเงิน