สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มเสียภาษีเงินได้มูลนิธิหรือสมาคม (ภ.ง.ด. 55) ประจำปี

แบบขอรับเงินสนับสนุนสถานภาพศิษยาภิบาล