ยุทธศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทย

นโยบายและยุทธศาสตร์สภาคริสตจักรฯ ปี 2019-2022

แบบขอรับเงินสนับสนุนสถานสภาพศิษยาภิบาล

แบบขอรับเงินสนับสนุนสถานภาพ ศบ. ค.ศ.2020

แบบฟอร์มใบสมัครงาน

การเป็นสมาชิกคริสตจักรท้องถิ่นของสภาคริสตจักรในประเทศไทย

แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษหลังเกษียณอายุงาน

แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษหลังเกษียณอายุงาน