คริสตจักรโปรเตสแต้นท์ในประเทศไทย มีประวัติศาสตร์ย้อนไปตั้งแต่ในปี ค.ศ. 1828 เมื่อศาสนาจารย์จาคอบ ทอมลิน และศาสนาจารย์นายแพทย์คาร์ล กุตสลาฟ เข้ามาเผยแพร่คริสตศาสนานิกาย โปรเตสแตนท์ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

ในปี ค.ศ.1840 มิชชันนารีคณะเพรสไบทีเรียนอเมริกันเข้ามาในประเทศไทย และตั้งรากฐานอย่างมั่นคงในปี 1847 มิชชันนารีชุดนี้ประกอบด้วยนายแพทย์ ซามูเอล เฮาส์ ศาสนาจารย์สตีเฟน และนางแมรี่ แมตตูน มิชชันนารีคณะนี้ได้จัดตั้ง คริสตจักรเพรสไบทีเรียนที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ. 1849 ต่อมาได้จัดตั้งเพรสไบเทอรี่แห่งสยามในวันที่ 1 กันยายน 1858

เมื่อถึงปี ค.ศ. 1861 คณะมิชชันนารีขยายงานไปสู่ภูมิภาคโดยได้จัดตั้งศูนย์มิชชันนารีที่เพชรบุรี โดยการนำของครอบครัวศาสนาจารย์ดาเนียล แมคกิลวารี และครอบครัวศาสนาจารย์ ซามูเอล จี แมคฟาร์แลนด์ เป็นผู้ปฏิบัติงาน ปี ค.ศ.1867 ครอบครัวของศาสนาจารย์แมคกิลวารีได้ตั้งมิชชั่นนารีประกาศ คริสตศาสนาที่เชียงใหม่ โดยมีครอบครัวของศาสนาจารย์วิลสันเข้าร่วมงานด้วย ครอบครัวมิชชันนารีทั้งสองได้จัดตั้งคริสตจักร เพรสไบทีเรียนที่หนึ่งเชียงใหม่ ในวันที่ 18 เมษายน ค.ศ.1878 ซึ่งเป็นปีที่มีพระบรมราชโองการ เรื่อง “เสรีภาพทางศาสนา” (มีผลบังคับใช้ในเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง)

การประกาศพระกิตติคุณได้ขยายออกไปในภูมิภาคต่างๆมีการจัดตั้งศูนย์มิชชันนารีที่ลำปาง (ค.ศ.1885) ลำพูน (ค.ศ.1891) แพร่ (ค.ศ.1893) น่าน (ค.ศ.1895) เชียงราย (ค.ศ. 1897) และพิษณุโลก (ค.ศ. 1899) ภายหลังได้ขยายงานไปยังเขตเชียงตุงของพม่า (ค.ศ. 1904-1908) และเขตเชียงรุ้งของจีน (ค.ศ.1941-1971)

ในปี ค.ศ.1900 ได้จัดตั้งศูนย์มิชชันนารี ที่นครศรีธรรมราช และเมื่อถึงปี ค.ศ.1910 ได้จัดตั้งศูนย์มิชชันนารีที่ตรัง ซึ่งเป็นศูนย์มิชชันนารีที่ขยายการประกาศคริสตศาสนาไปสู่ท้องถิ่นอื่นๆ ในภาคใต้

ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1932 ได้มีการรวมเพรสไบเทอรี่สยามและลาว เพื่อจัดตั้งองค์กรปกครองคริสตจักรไทยที่เป็นอิสระ มีการรณรงค์และออกวารสาร “ข่าวคริสตจักร” ในปี ค.ศ. 1934 มีการจัดประชุมเพื่อจัดตั้ง “สภาคริสตจักรในประเทศสยาม” ที่ประชุมได้รับธรรมนูญการปกครองคริสตจักรสยามซึ่งกำหนดคริสตจักรประจำชาตินี้ว่า “คริสตจักรในสยาม” ในปี ค.ศ.1939 มีนโยบายหลัก 3 ข้อคือ “ประกาศพระกิตติคุณ” “การเลี้ยงตนเอง” และ “การปกครองตนเอง”