สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

วารสารUpper Room

ห้องชั้นบนภาษาอังกฤษ ฉบับ มกราคม - กุมภาพันธ์ 2018

Upper Room

ห้องชั้นบน ภาษาอังกฤษ ฉบับเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2017

Upper Room

September-October 2017

Upper Room

Jul-Aug 2017

Upper Room