สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

วารสารสารจาก CPM

สานสัมพันธ์ ฉบับที่ 8-2018

สารจาก CPM

สานสัมพันธ์ ฉบับที่ 7-2018

สารจาก CPM

ฉบับที่ 05/2014

สารจาก CPM

ฉบับที่ 04/2014

สารจาก CPM

ฉบับที่ 03/2014

สารจาก CPM

ฉบับที่ 02/2014

สารจาก CPM

ฉบับที่ 01/2014

สารจาก CPM