ศาสนาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์

ประธาน

ศาสนาจารย์วิรัช โกยดุลย์

รองประธาน

ศาสนาจารย์สยาม  ม่วงศักดิ์

เลขาธิการ

ผู้ปกครองชาญ โซตินันทเศรษฐ์

เหรัญญิก