บุคลากรสภาคริสตจักรในประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ทำพันธกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยการมอบ Face Shield  หน้ากากอนามัย ถุงยังชีพ ข้าวกล่อง ผักสด ให้แก่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2020โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาคริสตจักรในประเทศไทย โรงเรียนดาราวิทยาลัย และการมีส่วนร่วมในการถวายของบุคลากรสำนักงานเชียงใหม่  สมาชิกคริสตจักร ชุมชนท้องถิ่น