• สำนักงานเลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย
 • สำนักงานนโยบายสภาคริสตจักรในประเทศไทย
 • สำนักงานคุ้มครองเด็ก
 • หน่วยงานตรวจสอบบัญชีภายใน
 • หน่วยงานทรัพย์สิน
 • หน่วยงานบัญชี
 • หน่วยงานบุคลากร
 • หน่วยงานสตรี
 • หน่วยงานเผยแพร่พระกิตติคุณ
 • หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์
 • หน่วยงานประทีปของไทย
 • หน่วยงานพัฒนาและบริการสังคม
 • หน่วยงานศิษยาภิบาล
 • หน่วยงานอนุชน
 • หน่วยงานสวัสดิการ
 • ฝ่ายข่าวคริสตจักร
 • ฝ่ายบ้านและครอบครัว
 • ฝ่ายเอกสัมพันธ์
 • ฝ่ายอาคารสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย
 • ฝ่ายงานประวัติศาสตร์สภาคริสตจักร
 • พันธกิจเอดส์