โครงสร้างองค์กร

Mobirise
พันธกิจเผยแพร่และพัฒนาคริสตจักร
1. สนับสนุนและส่งเสริมให้คริสเตียนทุกคนรู้จักการเผยแพร่พระกิตติคุณ
2. สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งในคริสตจักรและสถาบัน
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คริสตเตียนและบุคคลทั่วไป ศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ทางไปรษณีย์และสื่อต่างๆ
1. สนับสนุนและส่งเสริมให้คริสเตียนเข้าใจคุณค่าชีวิตที่สมบูรณ์ในพระเยซูคริสต์ เรียนรู้ที่จะพึ่งตนเอง และใช้สิ่งที่ตนมีให้เป็นประโยชน์ต่อคริสตจักรและชุมชน
2. สนับสนุนและส่งเสริมคริสตจักรให้มีศักยภาพ สามารถพัฒนาตนเองและชุมชน
3. สนับสนุนและส่งเสริมคริสตจักรให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพื่อแสดงความรักของพระเยซูคริสต์
1. สนับสนุนและส่งเสริมให้คริสเตียนทุกคนรู้จักการเผยแพร่พระกิตติคุณ
2. สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งในคริสตจักรและสถาบัน
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คริสตเตียนและบุคคลทั่วไป ศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ทางไปรษณีและสื่อต่างๆ
พันธกิจอภิบาลชีวิตคริสเตียน
1. สนับสนุนและส่งเสริมให้คริสตจักรจัดหาและเตรียมบุคลากรทุกระดับ เพื่อพัฒนาเป็นศิษยาภิบาล
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้ศิษยาบาลทุกระดับ มีความรู้ ความเข้าใจด้านศาสนศาสตร์อย่างถูกต้อง
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้อภิบาลทุกระดับให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
สนับสนุนและส่งเสริมให้สตรีคริสเตียนมีบทบาทความรับผิดชอบในการเป็นพยานขององค์พระเยซูคริสต์ ทั้งในคริสตจักรและชุมชน โดยมีเป้าหมายให้สตรีคริสเตียนสภาคริสตจักรในประเทศไทยมีความเชื่อที่ เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้าในระดับคริสตจักรภาค สภาคริสตจักรในประเทศไทย
สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนคริสเตียนมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการเป็นพยานของพระเยซูคริสต์ ทั้งในคริสตจักรและชุมชน
พันธกิจการคลังและทรัพย์สิน
ด้านการบัญชี
1. รับผิดชอบตรวจสอบการรับเงินประจำวัน การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดจนตรวจทานใบสำคัญสั่งจ่าย 2. รับผิดชอบการจัดทำงบการเงิน ได้แก่ งบทอลอง งบดุล งบรายได้ ค่าใช้จ่ายของหน่วนงาน สถาบัน การจัดทำงบประมาณ การติดตามการใช้จ่าย และงบกระแสเงินสด การวางระบบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ตลอดจนสามารถทำแผนการเงินของหน่วยงานและสถาบัน
3. รับผิดชอบสอบทานการรับเงินจากรายได้ของหน่วยงาน สถาบัน และการจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบการบริหารการบริการหน่วยงานและสถาบัน การจ่ายเงินตามมติที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนการบันทึกบัญชีให้ตรงกับการรับเงินและการจ่ายเงิน หรือตามเช็คธนาคาร จัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี
ด้านการเงิน
1. รับผิดชอบด้านการเงิน ทั้งด้านการรับเงินและการจ่ายเงิน ตรวจทานการรับเงิน รายได้ของหน่วยงาน สถาบัน จัดทำให้มีใบสำคัญรับเงินประจำ สรุปรายได้ประจำเดือน และตรวจทานด้สนการจ่ายเงินตามใบสำคัญสั่งจ่ายเงินที่ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินทุกรายการ
2. รับผิดชอบด้านการรับเงินจากรายได้ รับผิดชอบด้านการจ่ายเงิน โดยจัดทำใบสำคัญสั่งจ่าย การเขียนเช็ดสั่งจ่ายเงิน ตรวจทานการอนุมัติการจ่ายตามใบสำคัญสั่งจ่ายให้ตรงกับผู้มีอำนาจที่สั่งจ่ายบนเช็คธนาคาร
3. รับผิดชอบเงินสดย่อยของหน่วยงาน สถาบัน ตลอดจนรับผิดชอบในการเก็บรักษาเงินสดที่รับจากรายได้ของหน่วยงาน สถาบัน เพื่อนำเข้าธนาคารประจำวัน และรักษาเงินสดไว้ในตู้เซฟ เพื่อนำเข้าธนาคาร
4. เงินรายรับประจำวันของหน่วยงานและสถาบัน ให้นำฝากธนาคารทั้งจำนวน ภายในวันที่รับเงิน หากหมดเวลาทำการของธนาคารให้เก็บรักษาเงินไว้ในตู้เซฟ พร้อมสอบทานจำนวนเงินเข้าตู้เซฟให้ตรงกับยอดสรุปรายงานการรับเงินประจำวัน และลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน
1. ควบคุมดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของคริสตจักร สถาบัน และหน่วยงานในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาที่ดินและทรัพย์สินของทุกคริสตจักร หน่วยงาน และสถาบันในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย
3. กลั่นกรองโครงการก่อสร้าง และซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ของสถาบันและหน่วยงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
1. รับผิดชอบ ดูแล รวบรวมเงินสะสมต่างๆ ของบุคลากรเพื่อบริหารการเงินให้เป็นประโยชน์แก่บุคลากรที่เป็นสมาชิก
2. จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ตามความเหมาะสมแก่สมาชิก เช่น บำเหน็จ บำนาญ การบริการสุขภาพ และที่อยู่อาศัย ทั้งในขณะทำงานและหลังเกษียณอายุ
3. จัดให้มีเงินชดเชยแก่บุคลากรที่เป็นสมาชิกเมื่อออกจากงานเนื่องจากเกษียณอายุ
4. สนับสนุน และส่งเสริมคริสตจักร หน่วยงานและสถาบัน จัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้บุคลากร
พันธกิจการศึกษา
1. เพื่อเป็นพยานแห่งความรักของพระเยซูคริสต์
2. เพื่อให้ปรัชญาชีวิตสอคคล้องกับปรัชญาการศึกษาของสภาคริสตจักรในประเทศไทย
3. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เจริญขึ้นตามศักยภาพของตน ทั้งมีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นพลเมืองดีรับใช้สังคมและประเทศไทยชาติ
4. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระรัฐบาลในการจัดการศึกษา
พันธกิจการแพทย์
1. ให้การบำบัดรักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันการเจ็บป่วยทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณแก่บุคคลทั่วไป
2. พัฒนาสถาบันให้มีมาตรฐานและคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริการรักษาพยาบาล
3. ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการมีสุขภาพสมบูรณ์ และพบสันติสุขในพระเยซูคริสต์
4. ประสานงาน และร่วมมือกับคริสตจักรภาค หน่วยงาน และสถาบันของมูลนิธิฯ ในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่บุคลากรอย่างเป็นระบบและทั่วถึง
5. จัดหน่วยเคลื่อนที่บริการด้านสุขภาพแก่ชุมชนในท้องที่ที่มีความต้องการ
Mobirise

สภาคริสตจักรในประเทศไทย

สำนักงานกรุงเทพฯ

328 ถนนพญาไท (เชิงสะพานหัวช้าง) แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2214-6000
โทรสาร 0-2214-6010

สำนักงานเชียงใหม่

29 อาคาร 75 ปี ถ.รัตนโกสินทร์
ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 053-244381
โทรสาร 053-244382

สำหรับผู้ดูแลระบบ