โครงสร้างการบริหารพันธกิจ

สภาคริสตจักรในประเทศไทย
สมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย

คณะกรรมการอำนวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย
คณะกรรมการดำเนินงานและกรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
คณะผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย
 1. ส่วนหน่วยงานสถานบัน และคณะกรรมการ
  1. หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์
  2. หน่วยงานบุคลากร

  3. หน่วยงานตรวจสอบบัญชีภายใน
  4. โรงเรียนภาษายูเนี่ยน
  5. โรงเรียนคริสเตียนเยอรมันเชียงใหม่
  6. โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่

  7. ศูนย์สร้างสาวกเพื่อการประกาศและบุกเบิกคริสตจักร
  8. ศูนย์การศึกษาคริสเตียนไทย เกาหลี
  9. ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนคริสเตียนไทย-เกาหลี.
  10. สำนักกลางคริสเตียน

  11. บ้านพักกรุงเทพคริสเตียน

  12. ฝ่ายหอจดหมายเหตุและประวัติศาสตร์
  13. ฝ่ายบ้านและครอบครัว
  14. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
  15. สำนักงานเอกสัมพันธ์และแผนตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์
  16. คณะกรรมการศาสนศาสตร์ศึกษา

  17. สำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย.
 2. พันธกิจ
  1. พันธกิจเผยแพร่และพัฒนาคริสตจักร
   1. หน่วยงานเผยแพร่และพัฒนาคริสตจักร
   2. หน่วยงานพัฒนาและบริการสังคม
   3. หน่วยงานประทีปของไทย
  2. พันธกิจอภิบาลชีวิตคริสเตียน
   1. หน่วยงานศิษยาภิบาล
   2. หน่วยงานสตรี
   3. หน่วยงานอนุชน
  3. พันธกิจการคลังและทรัพย์สิน
   1. หน่วยงานสวัสดิการ
   2. หน่วยงานการบัญชีการเงิน
   3. หน่วยงานทรัพย์สิน
  4. พันธกิจการศึกษา
   1. สถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   2. สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
   3. หน่วยงานพันธกิจการศึกษา
  5. พันธกิจการแพทย์
   1. สถาบันสถานพยาบาล