Posts List

Featured News

Health

 • วันระลึกสถาบันผู้สูงอายุแมคเคน 2020

  โครงร่างคำเทศนา วันระลึกสถาบันผู้สูงอายุแมคเคน 2020
  “เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระคริสต์” (We are all one in Christ)
  พระธรรมกาลาเทีย 3:26-29

  ผู้ปกครองบุญยฤทธิ์ พร้อมสุทธิพงศ์
  รักษาการผู้อำนวยการ-รักษาการผู้จัดการ สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน
  ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นคุณลักษณะสำคัญหนึ่งในชีวิตสาวกของพระเยซูคริสต์และคริสตจักร การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระคริสต์ นำไปสู่การรับใช้ การเสริมสร้างความเชื่อ และการเติบโตทางด้านจิตวิญญาณ กล่าวคือ เป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อจนเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์ (เอเฟซัส 4:12-13) เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระคริสต์โดยการ “สวมพระคริสต์ มีชีวิตเป็นหนึ่ง พึ่งพระสัญญา”

  1. สวมพระคริสต์
  พระธรรมกาลาเทีย 3:27 ใช้ภาพการสวมเสื้อผ้าเปรียบเทียบอธิบาย เมื่อใส่เครื่องแบบที่กำหนดไว้แล้วก็จะแยกแยะได้ชัดเจน
  “สวม” ในพระคัมภีร์ คือการเข้าไปข้างใน หรือ จมลงไป ผู้ที่ “สวมพระคริสต์” คือ ผู้ที่ เข้าไปข้างในพระคริสต์ จมหายไปในพระคริสต์ หมายความว่าเป็นคน/สาวกของพระคริสต์ อยู่ภายใต้การปกครองของพระคริสต์ มีลักษณะ บุคลิก อัตลักษณ์ แบบพระคริสต์ มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความเชื่อในพระคริสต์
  ดังนั้น บุคคลอื่นจึงมองเห็นพระเจ้า พระคริสต์ ในชีวิตเรา เราจึงต้องประดับกายด้วยพระเยซูคริสต์ (โรม 13:14) ทิ้งตัวตนเก่า รับชีวิตใหม่ สวมชีวิตในพระคริสต์ รับสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้า (เอเฟซัส 4:24)

  2. มีชีวิตเป็นหนึ่ง
  หนึ่ง (1) เป็นตัวเลขตัวแรกของจำนวนนับ หมายถึงจำนวนเดียวหรือสิ่งเดียว บ่งบอกคุณลักษณะพิเศษ คือ เดี่ยว เป็นเลิศ เป็นเอก เป็นที่สุด ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือ การนำคนมากมาย ที่มีความหลากหลาย มารวมกันเป็นหนึ่ง ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้
  พระธรรมกาลาเทีย 3:28 ยืนยันว่า ไม่ว่าเราจะมีบริบทภูมิหลัง วัฒนธรรม ภาษา สถานะทางสังคม อย่างไร เมื่อเรามีพระคริสต์ในชีวิตแล้ว เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งเป็นการยืนหยัดมั่นคงร่วมกันในความเชื่อ (ฟิลิปปี 1:27)
  การมีชีวิตเป็นหนึ่งอันเดียวกันในพระคริสต์ ไม่ใช่การแข่งขันเพื่อเอาชนะผู้อื่น แต่เป็นการหลอมรวมเข้าด้วยกัน เอาชนะตนเอง เพื่อไปสู่เป้าหมายที่กำหนดร่วมกันไว้ ความโดดเด่นของแต่ละบุคคลและตัวตนของบุคคลถูกหลอมรวมให้กลายเป็นความโดดเด่นและตัวตนใหม่ของกลุ่ม (วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม) ผู้ที่เชื่อในพระเจ้าจึงเป็นร่างกายเดียวกัน (1 โครินธ์ 12) โดยมีพระคริสต์เป็นศีรษะของร่างกาย/คริสตจักร (โคโลสี 1:18) จากความแตกต่างหลากหลายกลายเป็นเอกภาพ เป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์ เราจึงดำเนินชีวิตด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเสริมสร้างกันและกันให้เติบโตขึ้นด้วยความรักในพระคริสต์ (เอเฟซัส 4:3,16)

  3. พึ่งพระสัญญา
  พระธรรมกาลาเทีย 3:29 ยกตัวอย่างอับราฮัมผู้ซึ่งพระเจ้าประทานพระสัญญาแก่เขา อับราฮัมมีบุตรตามพระสัญญาเพียง 1 คน แต่ท่านได้รับการขนานนามว่าเป็น บิดาแห่งความเชื่อและเป็นบทเรียนแก่ผู้ที่เชื่อศรัทธาในพระเจ้า อับราฮัม ตอบสนองการทรงเรียก อุทิศชีวิตตามพระบัญชา กล้าหาญและเผชิญความท้าทาย เสียสละแม้กระทั่งบุตรคนเดียวของตน ยืนหยัดในพระสัญญา (ฮีบรู 11:8-18) ท่านจึงได้รับมรดกตามพระสัญญา
  ถ้าเราทั้งหลาย สวมชีวิตในพระคริสต์และมีชีวิตที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เราก็เป็นบุตรของพระเจ้า เป็นทายาทของพระเจ้าร่วมกับพระคริสต์ มีชีวิตเหมือนกับพระองค์ (โรม 8:15-17)
  มรดก คือ ส่วนแบ่งตามสิทธิ์ (บุตร) ในภาษากรีก ส่วนแบ่ง มาจากคำว่า การแบ่งที่ใช้ในพิธีมหาสนิท (หักแบ่งขนมปัง) พระสัญญาในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือ การได้รับมรดกหรือส่วนแบ่งจากพระกายของพระคริสต์
  “เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระคริสต์ เราสวมพระคริสต์ มีชีวิตเป็นหนึ่ง และพึ่งพระสัญญา”

  ขอให้ท่านได้ระลึกถึงพันธกิจของสถาบันผู้สูงอายุแมคเคนไว้ในคำภาวนาอธิษฐานของท่านอยู่เสมอ และนอกจากนั้นท่านยังสามารถมีส่วนร่วมในการสนับสนุนพันธกิจของสถาบันฯ โดยการถวายทรัพย์ ผ่าน
  ธนาคารกรุงเทพ สาขา สันป่าข่อย ชื่อบัญชี สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน
  เลขที่บัญชี 253-079610-7
  กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาตามช่องทางดังนี้
  ไปรษณีย์ ตู้ ปณ.53 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
  โทรศัพท์ 053-124263 หรือ Fax 053-124264
  อีเมล mckean.office@gmail.com
  เฟซบุ๊ก กล่องข้อความ เพจ สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน QR Code ระเบียบนมัสการพระเจ้า
  เนื่องในวันระลึกสถาบันผู้สูงอายุแมคเคน 2020
  วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 2020 ท่านสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

  “ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอำนวยพระพรท่านและประ‌ทานสวัสดิ‌ภาพแก่ท่าน”

Economy

Latest News