เกี่ยวกับ

พันธกิจ

รายละเอียด . . .

โครงสร้างองค์กร

รายละเอียด . . .

คณะผู้บริหาร

รายละเอียด . . .

ประวัติศาสตร์

รายละเอียด . . .

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวหน่วยงาน

ข่าวประกวดราคา

ข่าวรับสมัครงาน

วารสาร

ข่าวคริสตจักร

รายละเอียด . . .

ห้องชั้นบน

รายละเอียด . . .

สานสัมพันธ์

รายละเอียด . . .

เอกสัมพันธ์

รายละเอียด . . .

บทความ

วันสำคัญประจำเดือน สิงหาคม ค.ศ. 2019
04 ถึง 04 วันระลึกชาติพันธ์ุและชนเผ่าพื้นเมืองคริสเตียน สภาคริสตจักรในประเทศไทย
06 ถึง 06 การประชุมคณะผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ครั้งที่ 13/2019
08 ถึง 08 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/มูลนิธิแห่งคริสตจักรในประเทศไทย
11 ถึง 11 วันระลึกสตรี
12 ถึง 12 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
18 ถึง 18 วันระลึกมิชชั่นนารี
20 ถึง 20 การประชุมคณะผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ครั้งที่ 14/2019
Mobirise

สภาคริสตจักรในประเทศไทย

สำนักงานกรุงเทพฯ

328 ถนนพญาไท (เชิงสะพานหัวช้าง) แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2214-6000
โทรสาร 0-2214-6010

สำนักงานเชียงใหม่

29 อาคาร 75 ปี ถ.รัตนโกสินทร์
ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 053-244381
โทรสาร 053-244382

สำหรับผู้ดูแลระบบ