สมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย
คณะผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย


...

ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น
ประธาน
...

ศาสนาจารย์พงษ์ศักดิ์ สินธุมัด
รองประธาน
...

ผู้ปกครองสุรพงศ์ มิตรกูล
เลขาธิการ
...

ผู้ปกครองนัทที กัลชาญพิเศษ
เหรัญญิก

ธรรมนูญแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ค.ศ. 1998


หมวด 8
สภาคริสตจักรในประเทศไทย
ส่วนที่ 1
สมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย

  ข้อ 41 สมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นที่ประชุมสูงสดของสภาคริสตจักรในประเทศไทย


  ข้อ 42 สมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย ประกอบด้วยสมาชิกดังต่อไปนี้

    42.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่

      1) คณะกรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย

      2) ผู้แทนคริสตจักรภาคตามจำนวนดังต่อไปนี้

         คริสตจักรภาคขนาดเล็กส่งผู้แทนได้ภาคละจำนวนสิบคน

         คริสตจักรภาคขนาดกลางส่งผู้แทนได้ภาคละจำนวนสิบห้าคน

         คริสตจักรภาคขนาดใหญ่ส่งผู้แทนได้ภาคละจำนวนยี่สิบคน

      3) ผู้แทนพันธกิจด้านการศึกษา จํานวนสิบคน

      4) ผู้แทนพันธกิจด้านการแพทย์ จํานวนสิบคน

    42.2 สมาชิกสมทบ ได้แก่

      1) ที่ปรึกษากฎหมายสภาคริสตจักรในประเทศไทย

      2) ศาสนาจารย์

      3) ภราดรผู้ร่วมงาน

      4) ผู้แทนจากหน่วยงาน และกรรมการต่าง ๆ

      5) บุคคลอื่นๆ ที่คณะกรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทยกําหนด


  ข้อ 43 สมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

    43.1 พิจารณาและกําหนดนโยบายของสภาคริสตจักรในประเทศไทย

    43.2 เลือกตั้งผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในตําแหน่งดังต่อไปนี้

      1) ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย

      2) รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย

      3) เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย

      4) เหรัญญิกสภาคริสตจักรในประเทศไทย

    43.3 พิจารณาอนุมัติตั้งหรือยุบคริสตจักรภาค

    43.4 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการตีความธรรมนูญแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จํานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน

    43.5 พิจารณาญัตติ และมติของคริสตจักรภาคที่ได้เสนอต่อสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย

    43.6 เลือกตั้งกรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย จํานวนห้าคน


  ข้อ 44 ในทุกสองปี ให้มีการประชุมสมัยสามัญของสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทยหนึ่งครั้ง โดยคณะกรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้กําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย และต้องแจ้งให้คริสตจักรภาค หน่วยงาน และสถาบัน ในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย และมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

      ให้ประธาน รองประธาน เลขาธิการ และเหรัญญกสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็น ประธาน รองประธาน เลขาธิการ และเหรัญญิก ในการประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย


  ข้อ 45 การประชุมสมัยวิสามัญของสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย อาจมีขึ้นได้เมื่อ

    45.1 คณะกรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย เห็นสมควรให้เรียกประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย เมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วน ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้กําหนด วัน เวลา และสถานที่ ประชุมสมัชชาสภา คริสตจักรในประเทศไทย และต้องแจ้งให้คริสตจักรภาค หน่วยงานและสถาบันในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย และมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยทราบล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

    45.2 คริสตจักรภาคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนคริสตจักรภาคทั้งหมด เสนอให้คณะกรรมการดําเนินงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เรียกประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อพิจารณาญัตติ หรือข้อเสนอใด ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการดําเนินงานสภาคริสตจักรในประเทศไทยเรียกประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอ หากคณะกรรมการดำเนินงาน สภาคริสตจักรในประเทศไทย ไม่เรียกประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กําหนด ผู้ที่เสนอให้เรียกประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย ย่อมมีสิทธิ์เรียกประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทยได้ทันที และให้ปฏิบัติตามข้อ 45.1 โดยอนุโลม


  ข้อ 46 การประชุมของสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย องค์ประชุมต้องมีสมาชิก จํานวนเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสามัญเท่าที่มีอยู่เข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม


  องค์ประชุม ตามความในวรรคก่อนต้องมีผู้แทนของคริสตจักรภาคเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน คริสตจักรภาครวมอยู่ดวย


  สมาชิกสามัญ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในมัติ และญัตติต่าง ๆ ที่เสนอเข้าสู่การ พิจารณาของที่ประชุม