คณะกรรมการอำนวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย

...

ศาสนาจารย์ ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น
ประธาน
...

ศาสนาจารย์พงษ์ศักดิ์ สินธุมัด
รองประธาน
...

ผู้ปกครองสุรพงศ์ มิตรกูล
เลขาธิการ
...

ผู้ปกครองนัทที กัลชาญพิเศษ
เหรัญญิกข้อมูลเกี่ยวข้อง

.................

ติดต่อ/เพิ่มเติม

...................................ธรรมนูญแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ค.ศ. 1998


หมวด 8
สภาคริสตจักรในประเทศไทย
ส่วนที่ 2
คณะกรรมการอํานวยการสภาคริสตจกรในประเทศไทย

  ข้อ 47 ให้มีคณะกรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย ทําหน้าที่กํากับ ดูแลการบริหารงานของคณะผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย


  ข้อ 48 คณะกรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย ประกอบด้วย

    48.1 ประธาน รองประธาน เลขาธิการ และเหรัญญิกสภาคริสตจักรในประเทศไทย

    48.2 ผู้แทนคริสตจักรภาค ภาคละหนึ่งคน

    48.3 ผู้แทนที่ได้รับเลือกจากสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทยจำนวนห้าคน


    ให้ประธาน รองประธาน เลขาธิการและเหรัญญิกสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นประธาน รองประธาน เลขาธิการ และเหรัญญิกคณะกรรมการอำนวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย


  ข้อ 49 คณะกรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีวาระการดํารงตําแหน่งสมัยละสี่ปี ส่วนวันเข้ารับหน้าที่ ให้สมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้กําหนด


  ข้อ 50 หน้าที่ของคณะกรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย ตามข้อ 47 ให้รวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย คือ

    50.1 ติดตามการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ให้เป็นไปตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ของสภาคริสตจักรในประเทศไทย

    50.2 ดูแลการดําเนินพันธกิจต่าง ๆ ของสภาคริสตจักรในประเทศไทย มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย และมูลนิธิที่สภาคริสตจักรในประเทศไทย ตั้งขึ้นให้เป็นไปตามนโยบายแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

    50.3 พิจารณารับรองและเปลี่ยนแปลงงบดุล และงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของทุกหน่วยงาน และสถาบันในสังกดสภาคริสตจักรในประเทศไทย และมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ตามความเหมาะสม

    50.4 พิจารณากําหนดระเบียบว่าดวยการบริหารงานและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของสภาคริสตจักรในประเทศไทย

    50.5 พิจารณาเลือกตั้ง กรรมการดําเนินงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จากกรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย

    50.6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาจํานวนห้าคน เพื่อสรรหาบุคคล ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในตําแหน่ง ประธาน รองประธาน เลขาธิการ และเหรัญญิกสภาคริสตจักรใน ประเทศไทย เพื่อเสนอรับการเลือกตั้งต่อสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย

    50.7 พิจารณาแต่งตั้ง และถอดถอนกรรมการอํานวยการสถาบันในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย และสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

    50.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีมติมอบหมาย

    50.9 ปฏิบัติหน้าที่แทนสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย เมื่ออยู่นอกสมัยการประชุม

    50.10 พิจารณาอนุมัติก่อตั้งมูลนิธิอื่น ที่สภาคริสตจักรในประเทศไทยอาจก่อตั้งขึ้น


  ข้อ 51 กรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย พ้นจากตําแหน่งตามที่กําหนด ไว้ในระเบียบปฏิบัติของธรรมนูญแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย


  ข้อ 52 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 50 ให้คณะกรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีการประชุมสมัยสามัญ เพื่อพิจารณาการดำเนินพันธกิจทั้งปวงของสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีละสองสมัย


    การประชุมตามความในวรรคแรก ให้คณะกรรมการดําเนินงานสภาคริสตจักรในประเทศ ไทย กําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระการประชุม แล้วแจ้งให้กรรมการอำนวยการสภาคริสตจักรใน ประเทศไทยและผู้เข้าร่วมประชุมทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามสิบว้น


  ข้อ 53 การประชุมสมัยวิสามัญ ของคณะกรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทยอาจมีขึ้นได้เมื่อ

    53.1 คณะกรรมการดําเนินงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เห็นสมควรจัดให้มีการประชุมเมื่อมีเหตุจําเป็นและเร่งด่วน ในกรณีนี้ให้ดําเนินการตามความในข้อ 52 วรรคสอง โดยอนุโลม แล้วแจ้งให้กรรมการอำนวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย และผู้เข้าร่วมประชุมทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามที่เห็นสมควร

    53.2 กรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้แทนคริสตจักรภาค จํานวนเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนคริสตจักรภาคทั้งหมด หรือกรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย จํานวนเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ยื่นเรื่องราวเสนอต่อประธานคณะกรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย ขอให้มีการประชุมสมัยวัสามัญ ในกรณีนี้ให้ประธานคณะกรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดให้มีการประชุมสมัยวิสามัญของคณะกรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับข้อเสนอ


    ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย มิได้จัดให้มีการประชุมตามความในวรรคแรก ให้ผู้ที่ยื่นข้อเสนอดําเนินการจัดให้มีการประชุมสมัยวิสามัญของคณะกรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทยได้ทันที


    การดําเนินการเพื่อจัดให้มีการประชุมสมัยวิสามัญตามความในวรรคแรก และวรรคสอง ให้ ปฏิบัติตามความใน ข้อ 52 วรรคสองโดยอนุโลม


  ข้อ 54 การประชุมของคณะกรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย ต้องมี กรรมการอำนวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย จำนวนเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการอํานวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทยทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม